Skip to content

Pravidlá na predaj palivového dreva

     V zmysle článku XII. Stanov pozemkového spoločenstva LESY STARÉ p.s. výbor spoločenstva stanovuje tieto pravidlá na predaj palivového dreva.

 1. Za palivové drevo sa považuje drevo po ťažbe.
 2. Nárok na palivové drevo má každý člen spoločenstva v závislosti od podielu v spoločenstve, pričom na 10 árov prináleží jeden priestorový meter palivového dreva.
 3. Záujemcovia o palivové drevo podávajú žiadosť /príloha č. 1/ o samoprípravu a kúpu palivového dreva p. Mariánovi Ivanovi, každoročne do dňa konania valného zhromaždenia. Marián Ivan vedie evidenciu žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:
  – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska
  – množstvo požadovaného palivového dreva v priestorových metroch (prm)
  – kontaktné telefónne číslo
  – vlastnoručný podpis žiadateľa
  V prípade, že člen spoločenstva bude mať záujem o palivové drevo po uvedenom termíne, bude jeho žiadosť zaevidovaná na konci poradovníka.
 1. Výbor podané žiadosti rozčlení na žiadosti členov a nečlenov, pričom žiadosti členov spoločnosti budú uprednostnené.
 2. Po ukončení valného zhromaždenia bude prebiehať  zlosovanie poradovníka na samoprípravu palivového dreva. Záujemca o palivové drevo si vytiahne poradové číslo, pričom prvých 8 čísel je určených pre členov dozornej rady a členov výboru spoločenstva. Záujemcovia, ktorých žiadosť nebude vybavená v príslušnom roku, budú zaradení medzi prvých záujemcov podľa vylosovaného poradia v nasledujúcom
 3. Územie na ktorom sa bude realizovať samopríprava palivového dreva určí lesný hospodár, člen výboru spolu s členom dozornej rady.
 4. Člen výboru vystaví povolenie na prípravu /príloha č. 2/ a súčasne poučí žiadateľa o platbe, ako aj o následnom uprataní priestoru, ako aj o bezpečnostných a protipožiarnych opatreniach. Nárok na prípravu palivového dreva je neprenosný do budúceho roka. To znamená, v ktorom roku je daný súhlas, tak v tom istom roku musí byť palivové drevo zaplatené a odobraté.
 5. Palivové drevo musí byť napílené na dĺžku približne 1m a uložené do merateľných hromád z dôvodu odoberania a určenia množstva dreva.
 6. Po ukončení prípravy dreva túto skutočnosť oznámi žiadateľ členovi výboru a dozornej rady, ktorí následne zabezpečia zmeranie množstva dreva a určia cenu dreva na tlačive povolenie na samoprípravu.
 7. Cena palivového dreva je stanovená:
  – pre členov spoločenstva – 3 € – 5 €/1 prm podľa svahovitosti
  – pre nečlenov spoločenstva – 7 € – 10 €/1 prm podľa svahovitosti
 1. Platba za palivové drevo sa realizuje buď poštovou poukážkou, alebo priamym prevodom na účet spoločenstva. Palivové drevo bude vydané až po pripísaní finančných prostriedkov na účet.
 2. Odvoz palivového dreva si zabezpečuje každý žiadateľ na vlastné náklady, na základe vydaného povolenia na odvoz palivového dreva /príloha č.3/.
 3. Povolenie na odvoz palivového dreva vydáva predseda spoločenstva až preverení platby za drevo a po vrátení dokladu Povolenie na samoprípravu dreva. Povolenie na odvoz palivového dreva je záujemca povinný predložiť v prípade kontroly členom výboru, dozornej rady, resp. lesnej stráži, alebo polícii SR.
 4. V prípade nezáujmu členov spoločenstva o palivové drevo, môže byť drevo ponúknuté aj iným záujemcov, na základe podanej žiadosti. Žiadosti budú vybavované podľa poradia, ako boli evidované.
 5. Vývozné dni sa stanovujú:

             streda od 8.00 hod. – do 16.00 hod.

             sobota od 8.00 hod. – do 16.00 hod.

             Odvoz palivového dreva  oznámi 24 hodín vopred a predsedovi spoločenstva, resp.    

             podpredsedovi spoločenstva.

V Starom,  dňa 3. 4. 2016