Skip to content

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti

uzavretá podľa §-u 5 Zákona č.  97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení

Názov pozemkového spoločenstva: Lesy Staré p.s. 

Sídlo pozemkového spoločenstva   : 072 23  Staré č. 208

(ďalej len „spoločenstvo“)

Preambula

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §-u 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. (ďalej len zákon) rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva :

MAJETOK POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA

Katastrálne územie Staré

L.V. 

parcelné č.

výmera v m2

druh pozemku 

1326

EKN č. 3786

685 238 

lesné pozemky

1327 

CKN č. 869

366 522

lesné pozemky

1549 

CKN č. 868/2 

36 024

lesné pozemky

celková výmera pozemkového spoločenstva  1 087 784 m2      

vedená pre katastrálne územie obce Staré na Okresnom úrade v Michalovciach, Katastrálny odbor, uvedení v zozname členov /ktorý je súčasťou tejto zmluvy/ sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Čl. I

Spoločenstvo je právnická osoba založená vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania. Členmi spoločnosti sú vlastníci podielov, ich postavenie v spoločnosti je rovnocenné. Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia (ďalej len “zhromaždenie”), hospodárenie spoločenstva.

Čl. II

Druh činnosti spoločenstva

 

 1) Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, hospodári v lesoch.

2) Spoločenstvo nevykonáva inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.

Čl. III

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1)  Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

2) Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

  • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny, okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností
  • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
  • rozhoduje o poverení spoločenstva v konaní vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa §-u 9 ods. 10 zákona,
  • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  • rozhoduje o zrušení spoločenstva,

3) Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a) u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia 

b) u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4)  Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy v listinnej alebo elektronickej podobe za primeranú náhradu skutočných nákladov s tým spojených.

5) Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6) Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7) Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8)  Spoločenstvo je povinné oznámiť Okresnému úradu zmenu údajov zapísaných v registri do 30 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre zmenu zápisu. 

9) Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak  Zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

Čl. IV

Orgány spoločenstva 

1) Orgánmi spoločenstva sú :

a) valné zhromaždenie

b) výbor spoločenstva

c) dozorná rada

2)  Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3)  Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b) a c)  je stanovené touto zmluvou na 5 rokov.  

4)  Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b) a c) možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie. 

Čl. V

Valné zhromaždenie

1) Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.

2) Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia (ďalej len „oznámenie“) na obvyklom mieste uverejnenia alebo na svojom webovom sídle; obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v stanovách. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.

3) Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia (ďalej len „pozvánka“) uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zák. o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. v platnom znení (ďalej len „zákon“), považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 8 zákona, alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

4) Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa odseku 7 písm. i) alebo j) zákona, nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.

5) Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa § 14 odsekov 2 až 4 a odseku 6 zákona č. 97/2013 Z.z. v platnom znení.

6) Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú ust. §-u 14 odseky 2 až 4 zákona.

7) Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b ) schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v 13 ods. 1 písm. b) až d)   zákona,

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,

e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona,

f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom  spoločenstva,

g) schvaľovať účtovnú závierku,

h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

j) rozhodovať o zrušení spoločenstva,

k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

8) Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa odseku 2 tohto článku nie je dotknutá platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak rozhodlo podľa § 15 ods. 1 až 3 zákona.

9) Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 4 zákona. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.

10) Zhromaždenie rozhoduje podľa odst. 7  tohto článku písm. a), b), i) a j) zmluvy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa odst.7 tohto článku písm. c), f), g), h) a k) zzmluvy zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa odst.7 tohto článku písm. d) a e) zmluvy rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

11) Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.

12) Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona.

13) Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 10 tohto článku. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j) zákona.

 


Výbor spoločenstva
Čl. VI

1) Výbor spoločenstva je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne valné zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.

2) Výbor spoločenstva koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti. 

3) Výbor spoločenstva má najmenej troch členov. Rokovanie výboru spoločenstva organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor spoločenstva zo svojich  členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak.

4) Výbor spoločenstva zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor spoločenstva koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor spoločenstva, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru spoločenstva.

5) Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru spoločenstva zapísaný v registri.

6) Členovi výboru spoločenstva možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí valné zhromaždenie.

7) Výbor spoločenstva predkladá valnému zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou  uzávierkou  aj návrh   spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

Čl. VII

Dozorná rada

1) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2) Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4) Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

5) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku VI.  ods. 1. tejto zmluvy.

Čl. VIII

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1) Členmi  spoločenstva podľa sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní valného zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak valné  zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j) tejto zmluvy.

2) Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2.

3) Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve. 

4) Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. 

5) Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

6) Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.

7) Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa  nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, /§ 140 Občianskeho zákonníka/ ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, je povinný ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.

8) Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9) Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %.

10) Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods. 5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov / 

11) Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.) Prijatú náhradu vyplatí vlastníkovi, ak o ňu požiada; to platí aj pre náhrady prijaté fondom na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu. Náhradu nie je možné previesť na tretiu osobu. Náhrada je splatná najneskôr do dvoch rokov odo dňa podania žiadosti.

12) Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.

13) Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

14) Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 až 3 a 7 až 12, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 5 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

Čl. IX

Fond

1) Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu.

2) Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti:

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri nehnuteľností 

b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

3) Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa ods. 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20 zákona.

4) Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j) tejto zmluvy.

4) Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.

5)  Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

Čl. X

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

1) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,

2) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

3) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že   majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre  nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,

4) rozhodnutím zhromaždenia.

Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa §§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka.  Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

Čl. XI

Vzťahy vo vnútri spoločenstva

1) Vznik, právne pomery a zánik spoločenstva, ako aj vzťahy vo vnútri spoločenstva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov, zdravotného poistenia zamestnancov spoločenstva, sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

2) Prípadné spory medzi členmi spoločenstva a orgánmi spoločenstva a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi členmi spoločenstva súvisiace s ich účasťou v spoločenstve treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

Čl. XII

Zoznam členov spoločenstva 

Titul

Meno

Priezvisko

Ulica

PSČ

Mesto

 

Emil

Balko

č. 177

072 23

Staré

 

Mária

Bazsóová

č. 248

072 23

Staré

 

Mária

Behúnová

č. 261

066 01

(okr Humenné)

 

Eva

Berešová

č. 150

072 23

Staré

Ing.

Oľga

Bereznaninová

č. 210

072 23

Staré

 

Andrej

Blach

/ž. Zuzana R. Kolesárová/

 

/ž Zuzana R Kolesárová/

 

Ján

Blach

Oreské 4

072 23

Oreské

Ing.

Juraj

Blach

Turgenevova

040 01

Košice

 

Juraj

Blach

/ž. Helena R. Tirová/ Naciná Ves

 

/ž Helena R Tirová/ Naciná Ves

 

Juraj

Blacha

/ž. Helena R. Tirová/ Naciná Ves

 

/ž Helena R Tirová/ Naciná Ves

 

Angela

Blichová

č. 216

072 23

Staré

 

Milan

Ciganoc

Staré 141

072 23

Staré

 

Andrej

Cvoreň

/ž. Helena R. Kadiľáková/

 

/ž Helena R Kadiľáková/

 

Andrej

Cvoreň

/ž. Alžbeta R. Kadiľáková/

 

/ž Alžbeta R Kadiľáková/

 

Hedviga

Čopáková

Kollára 1201/15

071 01

Michalovce

 

Magdaléna

Čopanová

Staré s.140

072 23

Staré

 

Peter

Demčák

č. 224

072 23

Staré

 

Cyril

Dermek

č. 153

072 23

Staré

 

Michal

Ďermek

/ž. Anna R. Pavlovčáková/

 

/ž Anna R Pavlovčáková/

 

Dana

Dermeková

č. 281

072 23

Staré

 

Albert

Dunca

č. 144

072 23

Staré

 

Cyril

Dunca

Staré 273

072 23

Staré

 

Ján

Dunca

/ž. Helena R. Pavlovčáková/

 

/ž Helena R Pavlovčáková/

 

Michal

Dunca

č. 251

072 23

Staré

 

Michal

Dunca

/ž. Mária R. Pavlovčáková/

 

/ž Mária R Pavlovčáková/

 

Michal

Dunca

Staré 251

072 23

Staré

 

Pavol

Dunca

Vihorlatská 625

072 22

Strážske

 

Anna

Duncová

R. Čanderová

 

R Čanderová

 

Anna

Duncová

R. Čauderová

 

R Čauderová

 

Hedviga

Duncová

Staré 197

072 23

Staré

 

Mária

Duncová

R. Tušajová

 

R Tušajová

 

Mária

Duncová

R. Tušaiova

 

R Tušaiova

 

Hedviga

Dzvoníková

č. 222

072 34

Zálužice

 

Albert

Džado

č. 59

072 23

Staré

 

Peter

Džado

Družstevná 504

072 22

Strážske

 

Anežka

Fedorišinová

Staré 110

072 23

Staré

Mgr.

Mária

Fedorišinová

č. 137

072 03

Rakovec Nad Ondavou

 

Cyril

Frendák

 

 

 

 

Cyril

Frendák

Humenné

066 01

Humenné

 

Jozef

Garbeľ

č. 72

072 05

Kačanov

 

Pavol

Garbeľ

č. 54

072 23

Staré

 

Helena

Garbeľová

R. Delingová /m. Andrej/

 

R Delingová /m Andrej/

 

Helena

Garbeľová

Staré č. 54

072 23

Staré

 

Helena

Gondová

Cyrila A Metoda 38

071 01

Michalovce

 

Dana

Gundová

Mierova 371/24

821 05

Bratislava Ružinov

 

Zlatica

Gurska

Volgogradska

080 01

Prešov

JUDr.

Vladimír

Gurtler

Včelárska 11

080 06

Prešov-Nižná Šebastová

 

Eva

Harakaľová

č. 32

072 23

Oreské

 

Andrej

Hardik

/ž. Anna R. Fenčáková/

 

/ž Anna R Fenčáková/

 

Ján

Hardik

/ž. Anna R. Dermeková/usa

 

/ž Anna R Dermeková/usa

 

Ján

Hardik

/syn Michala/

 

/syn Michala/

 

Jan

Hardik

 

 

 

 

Marta

Harvanová

č. 223

072 23

Staré

 

Terézia

Harvanová

č. 22

072 23

Staré

 

Terézia

Hatalová

Staré 171

072 23

Staré

 

Mária

Havrilčáková

č. 217

072 23

Staré

 

Ladislav

Hric

č. 222

072 23

Staré

Bc. Mgr.

Beáta

Hriciková

Masarykova 1343/106

071 01

Michalovce

 

František

Hudák

č. 65

072 23

Staré

 

Jozef

Hudák

č. 109

072 23

Staré

 

Marta

Hudáková

č. 56

072 23

Staré

 

Maroš

Ihnát

Staré 57

072 23

Staré

Ing.

Vladimír

Ihnát

č. 57

072 23

Staré

 

Anna

Ištoková

R. Lukáčová Vd. Usa

 

R Lukáčová Vd Usa

 

Marián

Ivan

Staré 238

072 23

Staré

 

Peter

Ivan

Staré 263

072 23

Staré

 

Eva

Jalčáková

Snp 2507/4

066 01

Humenné

 

Jozef

Janov

č. 266

072 23

Staré

 

Ján

Jesenko

Juraja Jánošíka 2472/7

071 01

Michalovce

 

Jozef

Jesenko

č. 232

072 21

Naciná Ves

 

Michal

Jesenko

č. 35

072 23

Staré

 

Cyril

Jozef

č. 163

072 23

Staré

 

Ján

Jozef

/ž. Anna R. Litunová/

 

/ž Anna R Litunová/

 

Jozef

Jusko

Hollého č. 50

071 01

Michalovce

 

Gabriela

Keilová

č. 237

072 23

Staré

 

Eva

Kločanková

č. 111

072 23

Zbudza

 

Jozef

Kobulnický

č. 220

072 23

Staré

 

Mária

Kočiová

Agátová 490/41

040 01

Košice Košická Nová Ves

 

Cyril

Koscelník

č. 170

072 23

Staré

Bc.

Jana

Krajňáková

Lipová 134/24

071 01

Michalovce

 

Andrej

Kráľ

/ž. Mária R. Pavlová/

 

/ž Mária R Pavlová/

 

Andrej

Kráľ

/ž. Helena R. Pavlovčáková/

 

/ž Helena R Pavlovčáková/

 

Emil

Kráľ

č. 172

072 23

Staré

 

Ján

Kráľ

č. 132

072 23

Staré

Ing.

Jozef

Kráľ

č. 296

066 01

Jasenov

 

Marta

Králiková

Topoľanská 2654/11

071 01

Michalovce

 

Jozef

Kron

č. 143

072 23

Staré

 

Jozef

Kuchár

Staré 58

072 23

Staré

 

Ľudmila

Kužmová

č. 231

072 23

Staré

 

Pavol

Lazar

/ž. Mária R. Gadžová/

 

/ž Mária R Gadžová/

 

Marián

Lešo

č. 31

072 33

Závadka

 

Miroslav

Lešo

č. 44

072 23

Staré

 

Michal

Litun

/ž. Anna R. Záhorčáková/

 

/ž Anna R Záhorčáková/

 

Katarína

Litunová

R. Frendáková

 

R Frendáková

 

Mária

Magurová

Staré 252

072 23

Staré

 

Juraj

Masciľák

/ž. Mária R. Kadiľáková/

 

/ž Mária R Kadiľáková/

 

Jaroslav

Michalovčík

Staré 13

072 23

Staré

 

Eva

Michalovčíková

Pri Sýpke 1222/6

071 01

Michalovce

 

Marta

Michalovčíková

č. 12

072 23

Staré

 

Apolónia

Miková

Zákutie 625/32

086 33

Zborov

 

Albert

Misar

č. 209

072 23

Staré

 

Jozef

Misar

Staré 66

072 23

Staré

 

Hedviga

Misárová

č. 76

072 23

Staré

 

Helena

Mišová

Zvončeková 3594/4

071 01

Michalovce

 

Mária

Namešová

Moldavská 176/4

071 01

Michalovce

 

Helena

Nemcová

R. Blachová Vd.

 

R Blachová Vd

 

Cyril

Palovčak

č. 43

072 23

Staré

 

Daniel

Palovčák

č. 147

072 23

Staré

 

Marián

Palovčák

č. 215

072 23

Staré

 

Ján

Pavlík

č. 151

072 23

Staré

 

Michal

Pavlík

č. 221

072 23

Staré

 

Ján

Pavlovčák

/ž. Anna R. Pľuchtová/

 

/ž Anna R Pľuchtová/

 

Ján

Pavlovčák

K. /ž. Zuzana R. Pľuchtová/

 

K /ž Zuzana R Pľuchtová/

 

Jozef

Pavlovčák

Staré 28

072 23

Staré

 

Juraj

Pavlovčák

/ž. Helena R. Lazarová/argentína

 

/ž Helena R Lazarová/argentína

Mgr.

Marcela

Pčolinská

č. 40

094 21

Nižný Hrabovec

Ing.

Ján

Pčolinský

Slnečná 462/27

093 01

Vranov Nad Topľou

 

Marta

Petrocová

č. 69

072 23

Staré

 

Juraj

Pľuchta

/ž. Mária R. Berešová/

 

/ž Mária R Berešová/

 

Michal

Pľuchta

/ž. Zuzana R. Sabová/

 

/ž Zuzana R Sabová/

 

Pavol

Pľuchta

č. 427

094 15

Zamutov

 

Eva

Porvasová

Masarykova č. 48

071 01

Michalovce

 

Michal

Prepiora

Štefánikova 1412/64

071 01

Michalovce

 

Dominik

Rimko

č. 219

072 23

Staré

 

Ján

Sabo

/ž. Mária R. Kolibabová/ Usa

 

/ž Mária R Kolibabová/ Usa

 

Anna

Sabová

č. 43

072 23

Staré

 

Magda

Sakalíková

č. 122

066 01

Závadka

 

Anna

Seligová

R. Blachová

 

R Blachová

 

Mária

Sklenčárová

č. 214

072 23

Staré

Ing.

Michal

Staroškovič

č. 182

072 04

Bánovce Nad Ondavou

 

Katarína

Šalachová

č. 247

072 23

Staré

 

Michal

Štiber

č. 53

072 23

Staré

Mgr.

Eva

Terebeššyová

Brezová 218

072 22

Strážske

 

Hedviga

Vasiľová

Staré 142

072 23

Staré

 

Jozef

Vojtko

č. 261

072 23

Staré

 

Jozef

Záhorčák

/ž. Anna R. Delingová/

 

/ž Anna R Delingová/

Mgr.

Mária

Zolotová

Moyzesova 34

071 01

Michalovce

Čl. XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1)  Táto zmluva nadobúda a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

2) Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Lesy Staré p.s. pomerom hlasov ________     28.04.2019, t.j. _______  % všetkých hlasov .

 

V Starom,  dňa 28.04.2019