Skip to content

 

S T A N O V Y

Lesy Staré p.s.

vypracované podľa zák č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej zákon)

platné od 26.4.2015

        1.zmena 28.4.2019

článok 1

Meno a sídlo spoločenstva

Meno spoločenstva:               Lesy Staré p.s.

Sídlo spoločenstva:                072 23  Staré č. 208

IČO:                                            42408733

Deň vzniku spoločenstva:     26.04.2015

 článok 2

Účel, pôsobnosť a ciele spoločenstva

 1. Lesy Staré p.s. (ďalej len „pozemkové spoločenstvo“) je založené za účelom nakladania a hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, vykonávanie poľnohospodárskej prvovýroby a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch. Ak túto činnosť upravujú osobitné predpisy, spoločenstvo vykonáva túto činnosť v súlade s týmito osobitnými predpismi.
 2. Spoločenstvo pôsobí na území katastrálneho územia Staré.
 3. Cieľom spoločenstva je dosiahnuť reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv členov spoločenstva. Združiť pôvodných vlastníkov, resp. právoplatných dedičov podielov bývalých urbariátov za účelom racionálneho hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti, v súlade s Programom starostlivosti o lesy (ďalej PSL) a zákonom o poľovníctve v zmysle právnych predpisov. Hospodárenie v lesoch bude zabezpečené odborným lesným hospodárom.

článok 3

Predmet činnosti spoločenstva

 1. Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne nakladať (spravovať) a hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nim t.j. ťažba dreva, spracovanie dreva a obchodná činnosť. Spoločenstvo hospodári podľa zásad racionálneho využívania lesnej, poľnohospodárskej a ostatnej pôdy a majetku patriaceho spoločenstvu, ktoré nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.

článok 4

Majetok spoločenstva

 1. Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú  určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Základným majetkom spoločenstva sú nehnuteľnosti zapísané ku dňu založenia spoločnosti na príslušných listoch vlastníctva:
 • LV č. 1326 – katastrálne územie: Staré

      číslo parcely: EKN č. 3786

     druh pozemku: lesné pozemky

     výmera pozemku: 685 238 m2

 • LV č. 1327 – katastrálne územie: Staré

     číslo parcely: CKN č. 869

     druh pozemku: lesné pozemky

     výmera pozemku: 366 522 m2

 • LV č. 1549 – katastrálne územie: Staré

     číslo parcely: CKN č. 868/2

     druh pozemku: lesné pozemky

     výmera pozemku: 36 024 m2

článok 5

Členstvo v spoločenstve

 1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve. Zmluva o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností. Členstvo v spoločenstve zaniká prevodom vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, smrťou člena spoločenstva alebo vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho. Členstvo v spoločenstve po zomrelom členovi spoločenstva nadobúda jeho dedič.
 2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 a § 11 zákona č. 97/2013, len ak  valné zhromaždenie rozhoduje o:
  – schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny, okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností
  – schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  – rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
  – rozhoduje o poverení spoločenstva v konaní vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona,
  – rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  – rozhoduje o zrušení spoločenstva.
 3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:  – u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia,
  – u právnických osôb – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby
  Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky  zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.
 4. Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy.
 5. Zmluvu o spoločenstve alebo stanovy môžu byť členovi vydané v elektronickej podobe.
 6. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.
 7. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.
 8. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.
 9. Spoločenstvo okrem zoznamu členov vedie aj zoznam nehnuteľností podľa § 5 ods. 3 zákona,  ktorý je spolu so zoznamom členov neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spoločenstve.
 10. Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak  Zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

           článok 6

Spoluvlastníctvo v spoločenstve a počty hlasov

 1. Podielové spoluvlastníctvo spoločných nehnuteľností je nedeliteľné. Delenie členských podielov je neprípustné, ak by rozdelením jestvujúcich pozemkov vznikol pozemok menší ako 2000 m2. Pomer účasti spoluvlastníkov spoločných nehnuteľností na výkone práv je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou ich podielov, ak zákon neustanovuje inak.
 2. Spoločenstvo ku dňu svojho vzniku eviduje celkovú výmeru   vo výške 1 087 784 m2. Každému členovi od 1 á (ár)  do 10 á prináleží   jeden hlas. Na každých ďalších 10 árov vlastníctva pripadá tiež jeden hlas. Výsledný  počet hlasov sa   zaokrúhľuje podľa pravidiel o zaokrúhľovaní.
 3. Člen spoločenstva môže svoj vlastnícky podiel na spoločných nehnuteľnostiach previesť prevodom (odplatným aj bezodplatným) na iného člena spoločenstva (predkupné právo). Na každý prevod vlastníckeho podielu na iného vlastníka s výnimkou ak ide o prevod blízkej osobe alebo prevod na pozemkové spoločenstvo je potrebný písomný súhlas výboru. V ostatných prípadoch je vlastník podielu povinný ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Až ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

článok 7

Práva a povinnosti členov spoločenstva

 1. Na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností sa vzťahujú ustanovenia  týchto Stanov, Zmluvy o spoločenstve, zákona č. 97/2013 Z.z. v platnom znení a Občianskeho zákonníka.
 2. Voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, môže byť člen spoločenstva, ak do dňa volieb dovŕšil 18 rokov veku. Za predsedu spoločenstva môže byť zvolený každý člen spoločenstva, ktorý v deň volieb dovŕšil 25 rokov.
 3. Člen spoločenstva má právo podieľať sa na riadení spoločenstva, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločenstva pri zániku spoločenstva. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločenstva si člen spoločenstva uplatňuje hlasovaním na Valnom zhromaždení, pričom člen spoločenstva musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie Valného zhromaždenia. Člen spoločenstva má ďalej právo požadovať na Valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a byť volený do orgánov spoločenstva. Je povinný rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva, chrániť majetok spoločenstva a nahradiť spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojím úmyselným konaním.
 4. Člen spoločenstva môže vykonávať svoje práva na Valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Vzor splnomocnenia obdrží každý člen spoločenstva s pozvánkou.
 5. Člen spoločenstva má právo na výplatu podielu zo zisku spoločenstva a to vo výške, ktorú určilo Valné zhromaždenie.
 6. Právo na vyplatenie podielu na zisku vzniká najskôr 15 dní po tom, čo Valné zhromaždenie spoločenstva rozhodlo o prerozdelení a výplate podielu na zisku. Podiel zo zisku sa uhrádza prevodom príslušnej čiastky na účet člena spoločenstva alebo poštovou poukážkou.

článok 8

Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Výbor spoločenstva

c)  Dozorná rada

článok 9

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých 
  členov spoločenstva.
 2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na 
  zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia (ďalej len „oznámenie“) na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je úradná tabuľa obce a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
 3. Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia (ďalej len „pozvánka“) uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zák. o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. v platnom znení (ďalej len „zákon“), považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 8 zákona, alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 4. Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa odseku 7 písm. i) alebo j) zákona, nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.
 5. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia  spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa § 14 odsekov 2 až 4 a odseku 6 zákona.
 6. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú ust. §-u 14 odseky 2 až 4 zákona.
 7. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
  a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a  zozname nehnuteľností,
  b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13  ods. 1 písm. b) až d)   zákona,
  d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
  e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona,
  f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  g) schvaľovať účtovnú závierku,
  h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
  i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  j) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 8. Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa   
  odseku 2 tohto článku nie je dotknutá platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak rozhodlo podľa § 15 ods. 1 až 3 zákona.
 9. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 4 zákona. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.
 10. Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 7 písm. a), b), i) a j) tohto článku nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) tohto článku zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa ods. 7 písm. d) a e) tohto článku rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 11. Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.
 12. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona.
 13. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 10 tohto článku. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j) tohto článku.
 14. Valné zhromaždenie rozhoduje schválením uznesenia na základe hlasovania, ktoré sa uskutoční na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
 15. Hlasovanie sa uskutočňuje formou hlasovacieho lístka (vzor tvorí príloha č. 1).
 16. O každom zasadnutí valného zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice.
 17. Zápisnice o rokovaní valného zhromaždenia spolu s oznámením o konaní rokovania zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenia a prezenčnú listinu sa uchovávajú po celý čas trvania spoločenstva. Za archiváciu je zodpovedný predseda spoločenstva s členmi výboru. 

článok 10

Výbor spoločenstva

 1. Výbor spoločenstva je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť ť  spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva va o spoločenstve.
  Do pôsobnosti výboru spoločenstva patrí:
   – riadiť činnosť spoločenstva a rozhodovať o všetkých záležitostiach, o ktorých tak ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy spoločenstva,  alebo o ktorých tak rozhodne valné zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva,
  – konať za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti,
  – spracovávať návrh zamerania činnosti spoločenstva,
  – zvolávať valné zhromaždenie spoločenstva a pripravovať materiály a podklady na rokovanie valného zhromaždenia,
  – pripravovať návrh rozdelenia zisku, resp. úhradu straty
  – pripravovať návrh odmien členov výboru a dozornej rady
  – zabezpečovať činnosť spoločenstva, vedenie účtovníctva a evidenciu majetku spoločenstva
  – zabezpečovať, aby min. 50 %-ná časť finančných prostriedkov z obchodného vzťahu (z predaja dreva) bola vopred poukázaná na účet spoločenstva
  – viesť aktuálne zoznamy členov spoločenstva 
  – riadiť činnosť spoločenstva medzi valnými zhromaždeniami,
  – pripravovať návrh kandidátov pre voľby do nového výboru spoločenstva,
  – vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
  – prejednávať a schvaľovať návrhy predsedu spoločenstva na uzatvorenie pracovnoprávnych alebo iných obchodných vzťahov k spoločenstvu a výšku odmeny,   resp. mzdy z nich vyplývajúcich
  – prejednávať a rozhodovať o písomných žiadostiach členov spoločenstva o kúpe  palivového dreva
  – zabezpečovať predaj palivového dreva podľa pravidiel stanovených výborom
  – rozhodovať o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva hlasovaním členov
  – rozhodovať o použití finančných prostriedkov na bežnú prevádzku a nákupe strojov a zariadení do 5 000 €
  – uzatvárať krátkodobé (jednoročné – od konania valného zhromaždenia do konania nasledujúceho valného zhromaždenia) obchodné zmluvy
  – rozhodovať o ustanovení odborného lesného hospodára a hospodárení na lesných pozemkoch
  – rozhodovať o využití pozemkov spoločnosti pre poľovné účely v celom rozsahu podľa platného zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.
  – zastupovať na zhromaždeniach, zvolávať zhromaždenia, vrátane všetkých úkonov s tým spojených v rozsahu §§ 4-13 zákona o Poľovníctve č. 274/79 v zn.n.p. Zároveň má právo postúpiť toto splnomocnenie tretej osobe. 
 2. Výbor spoločenstva koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti. 
 3. Členov výboru spoločenstva volí valné zhromaždenie na dobu 5 rokov. Opätovná  voľba je možná. Výbor má 5 členov.
 4. Rokovanie výboru spoločenstva organizuje a riadi predseda spoločenstva.
 5. Predsedu spoločenstva volí valné zhromaždenie.
 6. Výbor spoločenstva zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor spoločenstva koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor spoločenstva, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru spoločenstva.
 7. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru spoločenstva zapísaný v registri.
 8. Členovi výboru spoločenstva možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny   určí valné zhromaždenie.
 9. Výbor spoločenstva predkladá valnému zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh   spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty.
 10. Výkon funkcie člena výboru spoločenstva je nezastupiteľný.
 11. Výbor spoločenstva pripravuje zoznam kandidátov pre voľby nového výboru a dozornej rady spoločenstva pre nadchádzajúce obdobie.
 12. Členovia výboru spoločenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť zodpovedne v súlade so záujmami spoločenstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradením tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu, alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločenstva. Na náhradu škody členov výboru spoločenstva, ktorú spôsobili porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak ide o pracovnoprávny vzťah k spoločenstvu vzťahujú sa ustanovenia Zákonníka práce.
 13. Ak sa člen výboru spoločenstva vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak a počet členov výboru klesne pod troch, nastupuje na jeho miesto náhradník, ktorého funkčné obdobie zodpovedá zvyšku funkčného obdobia výboru. Ak predseda, podpredseda a tajomník sa vzdajú funkcie ostávajú členmi výboru.
 14. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení z funkcie výboru spoločenstva. Ak sa vzdá funkcie na zasadnutí Valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
 15. Výbor môže podľa svojej úvahy k rokovaniam prizvať aj podielnikov tohto spoločenstva.
 16. Výbor spoločenstva je uznášania schopný, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie výboru spoločenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru spoločenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru spoločenstva.
 17. Výbor musí zabezpečiť aby časť finančných prostriedkov za predaj dreva bola vopred poukázaná na účet spoločenstva.
 18. Predseda, alebo ním poverený člen výboru je oprávnený v priebehu roka použiť finančné prostriedky vo výške 200 € na občerstvenie, pohostenie a dary. 

článok 11

Dozorná rada

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
 2. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 3. Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 4. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí valné zhromaždenie.
 5.  Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí valné zhromaždenie.
 6. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku 10.  ods. 1. tejto zmluvy
 7. Ak sa člen dozornej rady spoločenstva vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak a počet členov výboru klesne pod troch, nastupuje na jeho miesto náhradník, ktorého funkčné obdobie zodpovedá zvyšku funkčného obdobia dozornej rady.

článok 12

Účtovné obdobie a účtovníctvo

 1. Účtovným obdobím spoločenstva je kalendárny rok začínajúcim sa 1. januárom a končiaci sa 31. decembrom.
 2. Výbor spoločenstva zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie a ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím valného zhromaždenia .
 3. Spoločenstvo hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje valné zhromaždenie.
 4. Účtovníctvo zabezpečuje spoločenstvo dodávateľsky, pričom dodávateľ tejto služby zodpovedá a zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, vrátane daňovej, personálnej a mzdovej oblasti a tiež všetkých odvodových povinností, vrátane ročného zúčtovania daní a zodpovedajúcich vzťahov k daňovým, sociálnym či iným inštitúciám.
 5. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor spoločenstva, ktorý zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom, ak to vyžaduje právny predpis.
 6. Spoločenstvo vytvára sústavu informácií podľa právnych predpisov a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.

článok 13

Odmeňovanie členov spoločenstva 

 1. Funkcionárom výkonných orgánov spoločenstva (výbor, dozorná rada a ekonóm) prináleží za výkon funkcie 5 € za každú odpracovanú hodinu pre spoločenstvo a každoročne upravenú o infláciu maximálne do 400 eur za mesiac, doloženou dochádzkou potvrdenou predsedom a členom výboru, predsedom dozornej rady.
 2. Výbor spoločenstva môže rozhodnúť o udelení mimoriadnej odmeny za práce v prospech spoločenstva a to tak členom orgánov spoločenstva ako aj ostatným členom spoločenstva. O výške odmeny rozhodne štvrťročne výbor. Kontrolou je poverená dozorná rada.
 3. Odmeny za vykonanú prácu sa upravia podľa minimálnej mzdy a druhu vykonanej práce.
 4. Výkon o brigádnickej činnosti jednotlivých členov spoločenstva bude vedený na osobitných výkazoch s uvedením popisu vykonanej činnosti, doby jej trvania a dátumom. Tento výkaz pripravuje v čase výkonu brigády podľa dátumu poverený člen výboru. Výkaz mesačne odsúhlasí predseda spoločenstva, predseda dozornej rady a člen výboru. Vzor výkazu tvorí prílohu č. 2 týchto stanov. 

článok 14

Tvorba a použitie rezervného fondu 

 1. Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond ak to určuje právny predpis alebo o tom rozhodlo valné zhromaždenie.
 2. Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva.
 3. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie na návrh výboru spoločenstva. 

článok 15

Rozdeľovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia 

 1. Spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa druhu v zmysle platnej právnej úpravy.
 2. Po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, ak spoločenstvo je povinné vytvárať tento fond.
 3. O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva.
 4. Podiely jednotlivým členom sú vyplácané vo finančných čiastkach, resp. inou formou na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, v priamej závislosti na veľkosti majetkového podielu zo základného majetku spoločnosti.

článok 16

Zrušenie a zánik spoločenstva

 1. Spoločenstvo sa zrušuje:
  a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,
  b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto     rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že  majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre  nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením  konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,
  d)  rozhodnutím zhromaždenia.
 2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii       spoločnosti podľa §§ 70 až 75a Obchodného zákonníka Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

článok 17

Vzťahy vo vnútri spoločenstva

 1. Vznik, právne pomery a zánik spoločenstva, ako aj vzťahy vo vnútri spoločenstva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov, zdravotného poistenia zamestnancov spoločenstva, sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
 2. Prípadné spory medzi členmi spoločenstva a orgánmi spoločenstva a ich členmi, ako aj vzájomné
 3. Spory medzi členmi spoločenstva súvisiace s ich účasťou v spoločenstve treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

článok 18

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto Stanov sa stane neplatným alebo sporným, použije sa Zmluva o spoločenstve, resp. právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniu týchto Stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa rozhodnutia dozornej rady a valného zhromaždenia.
 1. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením 28.4.2019.

V Starom, dňa 28.04.2019

Ladislav Hric, predseda spoločenstva                        ………………………………………………

Peter Demčák, podpredseda spoločenstva              ………………………………………………

Ing. Oľga Bereznaninová, členka výboru                    ………………………………………………